Home » Inköpsvillkor

1 Allmänna villkor

1.1 Dessa allmänna villkor ska tillämpas vid Proplates inköp av varor och/eller tjänster såvida parterna inte skriftligen avtalat annat. Med vara avses även material tillhandahållet av Proplate eller tredje man som bearbetats av Leverantören.

1.2 Tillägg till eller ändringar i dessa allmänna villkor ska endast gälla om detta avtalats skriftligen.

1.3 Med ”Proplate” avses Proplate AB, 556643-3867, Proplate ABs dotterbolag. Med ”Leverantör” avses bolag som levererar vara (inklusive material) till Proplate eller bolag som tillhandahåller Proplate tjänst.

1.4 Om Leverantören tillämpar egna allmänna eller särskilda leverans/försäljningsvillkor, ska dessa Proplates allmänna inköpsvillkor ha företräde vid motstridiga villkor, såvida parterna inte skriftligen överenskommit om annan företrädesrätt.

2 Kvalitet & Miljö

2.1 Leverantören åtar sig att följa de tekniska specifikationer, krav och andra föreskrifter såsom de ha uppställts av Proplate (”Avtalad specifikation”). Leverantören garanterar i övrigt att tillhandahållna varor/tjänster är riktiga och fackmässigt utförda. I den mån varornas/tjänsternas utformning inte påverkas av Avtalad specifikation, ansvarar leverantören också för att varan/tjänsten uppfyller bestämmelser i gällande lagar och förordningar.

2.2 Proplate ska ha rätt att efter skälig förhandsavisering besöka Leverantörens lokaler för att genomföra inspektioner av Leverantörens tillverkning, verkställa provtagning och genomföra andra erforderliga kontroller. Genomförd kontroll ska inte påverka Leverantörens garantiansvar.

2.3 Leverantören skall följa de lokala renhållningsförordningarna samt även ha kännedom om Proplates miljöarbete (miljöpolicy, hållbarhetsarbete).

3 Ritningar och beskrivningar

3.1 Ritningar och tekniska handlingar som ena parten överlämnar till den andra, ska förbli den förstnämnda partens egendom och får inte utan medgivande kopieras, reproduceras, överlämnas till eller på annat sätt delges tredje man.

3.2 Part som mottagit ritningar etc. för granskning ska lämna den andra parten sina kommentarer utan dröjsmål, dock senast inom tre veckor efter mottagandet. I annat fall ska ritningarna etc. anses vara godkända.

3.3 Granskning och godkännande innebär inte någon inskränkning i den andra partens ansvar för fel, prestandaavvikelser m.m.

4 Verktyg

4.1 Utan Proplates skriftliga medgivande får Leverantören inte överlåta, ändra, skrota eller för annans räkning använda verktyg och andra anordningar som tillverkats speciellt för produktion eller kontroll av varor för Proplate.

4.2 Verktyg som tillhandahållits eller på annat sätt finansierats av Proplate och verktyg som har införskaffats av Leverantören på Proplates begäran, är Proplates egendom och får fritt disponeras av Proplate. Sådana verktyg ska av Leverantören märkas på så sätt att det klart framgår att verktygen tillhör Proplate och ska förvaras avskilda från verktyg, som inte är avsedda för tillverkning för Proplate.

4.3 Leverantören ska på eget initiativ och på egen bekostnad underhålla och vid behov förnya alla verktyg oavsett vem som ägt ursprungsverktyget. I de fall verktyg behöver förnyas ska Leverantören i god tid meddela Proplate detta.

5 Material tillhandahållet av Proplate

5.1 Om Proplate tillhandahåller material ska Leverantören bekräfta mottagandet. Leverantören åtar sig att genom märkning ange att tillhandahållet material utgör Proplates egendom och förvara detta avskilt.

5.2 Om inte annat skriftligen överenskommits, svarar Leverantören för lossning, hantering och mellanlagring av ankommande material

6 Leverans

6.1 Leveranser ska avseende kvantiteter och tider ske enligt Proplates leveransplaner. Har inte särskilda leveransvillkor avtalats ska leverans ske fritt Proplate, Oxelösund.

6.2 För delleverans eller leverans före avtalad leveranstidpunkt fordras alltid Proplates uttryckliga samtycke.

6.3 Ändringar i och tillägg till Avtalad specifikation medför rätt till senarelagd leveranstid endast när skriftlig överenskommelse träffats om detta.

6.4 Finner Leverantören att han inte kan hålla avtalad leveranstidpunkt eller framstår försening såsom sannolik, ska han utan uppskov skriftligen meddela Proplate om detta och samtidigt ange orsaken till förseningen samt den tidpunkt, då leveransen beräknas kunna fullgöras. Sådant meddelande befriar dock inte Leverantören från ansvar för förseningen.

6.5 Med ”Leverantörens dröjsmål” avses att leverans (inklusive delleverans) försenas och förseningen inte beror på någon handling eller underlåtenhet av Proplate och Leverantören inte heller är befriad enligt reglerna i avsnitt 13 nedan.

6.6 Vid Leverantörens dröjsmål har Proplate rätt till vite. Vitet utgår för varje påbörjad vecka, som dröjsmålet varar, med en procent av det totala priset på Leveransen. Maximalt vite utgör dock tio procent av det totala priset på leveransen.

6.7 Om hävning sker på grund av dröjsmålet, ska vite enligt första stycket utgå för tiden intill hävningen.

7 Ansvar vid fel och dröjsmål

7.1 Garantitid för levererad vara/utförd tjänst är 24 månader från det datum då varan tas i bruk av slutkund. Garantitiden ska dock aldrig uppgå till mer än 30 månader från det datum då varan mottagits av Proplate.

7.2 Leverantören är skyldig att till Proplate omgående rapportera konstaterade eller befarade fel på levererade varor eller leveransdröjsmål. Leverantören är skyldig att efter Proplates uppmaning utan dröjsmål vidta rättelse eller ersätta felaktiga varor samt ersätta Proplate för fraktkostnader för felaktiga levererade varor, för returfrakten och för extra fraktkostnader för brådskande leverans till Proplates slutkund.

7.3 Efter medgivande från Leverantören får Proplate utföra justering av felaktiga varor på Leverantörens bekostnad. I brådskande fall har Proplate rätt att, efter avisering till Leverantören, på dennes bekostnad justera varor utan att avvakta Leverantörens medgivande.

7.4 Om Proplate tvingas genomföra en kontroll av samtliga levererade varor/utförda tjänster till följd av upptäckt av fel, ska Leverantören ersätta Proplate för kostnaden för sådan kontroll.

7.5 Leverantören kan göras ansvarig för de kostnader och skador Proplate förorsakas genom underlåtenhet att iaktta Proplates föreskrifter.

8 Produktansvar

8.1 Garantifristen enligt avsnitt 7 ovan ska inte gälla om risk föreligger för personskada eller skada på annan egendom än den felaktiga varan. Föreligger sådan risk har Proplate rätt till ersättning för kostnader i samband med återkallelse av sådana varor.

8.2 Leverantören ska teckna och vidmakthålla en produktansvarsförsäkring som ska vara gällande under den tidsperiod då krav kan komma att framföras mot Proplate enligt tillämpliga lagar eller förordningar.

9 Ansvar för indirekta förluster

Leverantörens ansvarar för såväl de direkta som indirekta förluster som Proplate drabbas av till följd av fel i levererade vara/tjänst.

10 Hävningsrätt

10.1 Då varor levererats/tjänst tillhandahållits för sent eller då felaktiga varor inte justeras eller ersätts inom skälig tid har Proplate rätt att häva avtalet helt eller delvis.

10.2 Skulle Leverantören komma på obestånd har Proplate rätt att omedelbart helt eller delvis häva avtalet.

11 Pris, dröjsmål med betalningen

11.1 Angivna priser gäller om inte annat överenskommits exklusive moms och inkluderar frakt och nödvändigt emballage.

11.2 Betalning ska ske mot faktura. Betalningstid ska räknas från dagen för mottagandet av fakturan eller, om fakturan avser viss (del)leverans som sker senare, från leveransdagen. Med betalningstid avses 30 dagar. Erlagd betalning innebär inte ett godkännande av leveransen.

11.3 Betalar Proplate inte i rätt tid har Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt lag.

12 Försäkring

Leverantören ska upprätthålla en allmän ansvarsförsäkring på villkor sedvanliga i branschen uppgående till minst tio miljoner kronor. Den allmänna ansvarsförsäkringen ska täcka person- och sakskada och ska innefatta en produktansvarsförsäkring. Den allmänna ansvarsförsäkringen ska även täcka avbrotts- och förmögenhetsskada föranledd av sakskada.

13 Force majeure

13.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.

13.2 Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

13.3 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än 30 dagar.

14 Sekretess

14.1 Leverantören förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Leverantören erhåller eller erhållit rörande Varorna eller rörande tillverkning eller försäljning därav.

14.2 Med “konfidentiell information“ avses i dessa allmänna villkor avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenteras eller inte – med undantag för upplysning, som Leverantören kan visa är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Leverantörens sida mot innehållet i detta avtal. Leverantören förbinder sig att tillse att Leverantörens anställda inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid Leverantören att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information, är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Leverantören själv enligt denna förbindelse.

15 Tillämplig rätt, skiljedom

15.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, ”SCC”.

15.2 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

15.3 Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt.

15.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.