Allmänna leveransvillkor

1 Allmänna villkor

1.1 Dessa allmänna villkor ska tillämpas då Proplate bearbetar ståldetaljer (”Produkter”) för kunds räkning. Om kunden tilllämpar egna villkor ska dessa Proplates allmänna leveransvillkor ha företräde vid motstridiga villkor, såvida parterna inte skriftligen överenskommit om annan företrädesrätt.

1.2 Med ”Proplate” avses Proplate AB, 556643-3867, samt Proplates ABs dotterbolag.

1.3 Tillägg till eller ändringar i dessa allmänna villkor ska endast gälla om detta avtalats skriftligen.

2 Kvalitet

2.1 Proplate åtar sig att följa de tekniska specifikationer, ritningar, krav och andra föreskrifter såsom de har uppställts av kunden (”Avtalad specifikation”). Proplate garanterar i övrigt att levererade produkter är fackmässigt utförda.

2.2 Proplate tar inget ansvarar för Avtalad specifikation korrekthet, såsom funktionalitet, säkerhet eller design.

2.3 Kunden har rätt att efter skälig förhandsavisering besöka Proplates lokaler för att genomföra inspektioner av Proplates tillverkning, verkställa provtagning och genomföra andra nödvändiga kontroller. Kunden är dock införstådd med att kunden, på grund av Proplates avtal med annan kund, inte med säkerhet kan få till tillgång till samtliga Proplates lokaler. Genomförd kontroll ska inte påverka Proplates garantiansvar.

3 Ritningar och beskrivningar

Ritningar och tekniska handlingar som ena parten överlämnar till den andra, ska förbli den förstnämnda partens egendom och får inte utan medgivande kopieras, reproduceras, överlämnas till eller på annat sätt delges tredje man.

4 Verktyg

Verktyg som tillhandahållits eller på annat sätt finansierats av Proplate och verktyg som har införskaffats av Proplate på kundens begäran, är Proplates egendom och får fritt disponeras av Proplate.

5 Intrång i tredje mans rätt

Vid leverans efter ritningar, modeller eller andra förebilder som tillhandahålls av kunden eller efter föreskrifter eller beskrivningar som lämnas av denne, ska kunden hålla Proplate skadeslös för eventuellt intrång i tredje mans rätt, såsom patent, mönster eller varumärke.

6 Kundens material

6.1 Om kunden tillhandhållit Proplate material på kundens eller tredje mans bekostnad, ska kunden tillhanda allt ingående material fritt levererat Proplate.

6.2 Såvida inget särskilt skriftligen avtalats, har Proplate ingen skyldighet att besiktiga inlevererat material i något avseende.

6.3 Proplate ska stå risken för kundens material så länge den är i Proplates besittning till och med avtalad leveransdag. Om faktisk leveransdag infaller efter avtalad leveransdag, och detta beror på Proplates leveransförsening, ska Proplate stå risken för kundens material till och med faktisk leveransdag.

6.4 Om material måste kasseras på grund av fel orsakat av Proplate, ska Proplates ansvar vara begränsat till Proplates bearbetningskostnad.

7 Leverans, leveransförsening

7.1 Har leveransklausul avtalats, ska den tolkas i enlighet med Incoterms 2010. Har ingen leveransklausul avtalats, anses leveransen ske ”Ex Works”.

7.2 Anges leveranstid såsom viss tidrymd, ska den räknas från avtalad dag för inleverans av material till Proplate.

7.3 Kunden får inte utan Proplates medgivande avbeställa avtalade leveranser.

7.4 Avhämtar inte kunden produkt senast på avtalad leveransdag, ska Proplate lagra produkt på kunds risk och bekostnad. På begäran av kunden ska Proplate, om möjligt, försäkra produkt på kundens bekostnad.

7.5 Ändringar i och tillägg till Avtalad specifikation medför rätt till senarelagd leverans.

8 Vite

8.1 Vid försening av leverans ska vite utges för varje fullbordad vecka som dröjsmålet varar, med 1 procent av kostnaden för av Proplate utfört arbete på aktuell leveransen (delleverans). Maximalt vite utgör dock 10 procent av Proplates bearbetningskostnad utfört arbete på aktuell leverans.

8.2 Om hävning sker på grund av dröjsmål, ska vite enligt punkt 8.1 utgå för tiden intill hävningen.

9 Reklamation

9.1 När produkt levererats ska eventuella fel reklameras skriftligen med specificerad uppgift om felets art och omfattning. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det kunden märkt eller bort märka felet.

9.2 Proplates ansvar begränsas till att avse fel som reklameras enligt ovan inom 12 månader från leveransen. Fel som uppkommit till följd av skada under transport som utförts av självständig transportör, ska reklameras till transportören enligt de för transporten gällande bestämmelserna samt, om skadan inträffat under tid då Proplate burit risken för produkten, även till Proplate.

10 Ansvar vid fel och dröjsmål

10.1 Garantitid för levererad produkt är 12 månader från det datum då produkten tagits i bruk av slutkund. Garantitiden ska dock aldrig uppgå till mer än 18 månader från det datum då produkten mottagits av kunden.

10.2 Om det i levererad produkt finns fel för vilket Proplate ansvarar och detta reklamerats enligt avsnitt 9, är Proplate skyldig att på egen bekostnad och med den skyndsamhet som påkallas av omständigheterna, efter eget gottfinnande, men efter samråd med kunden, antingen avhjälpa felet (t.ex. genom reparation eller ombearbetning), göra prisavdrag som svarar mot felet eller leverera ny felfri produkt i utbyte mot den felaktiga. Proplate svarar därvid för erforderliga transportkostnader, men däremot inte för eventuella demonterings- och monteringskostnader om inte annat överenskommits.

10.3 Om Proplate underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt punkt 10.2 ovan, får kunden – efter skriftlig underrättelse till Proplate men utan dennes medgivande – själv avhjälpa felet med skyldighet för Proplate att ersätta kundens skäliga kostnader, eller, om avhjälpande inte är möjligt och felet är väsentligt, häva avtalet såvitt avser felaktig produkt.

10.4 Proplates ansvar enligt punkt 10.2 och 10.3 ska aldrig överstiga Proplates ersättning för bearbetning av produkt i enlighet med aktuell Avtalad specifikation.

10.5 Inga andra påföljder än de som häri eller i avtalet uttryckligen angivits kan göras gällande vid fel i produkt. Proplate är inte skyldig att svara för direkta eller indirekta skador eller förluster till följd av fel i produkt. Denna begränsning av Proplates ansvar gäller dock inte om Proplate gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

10.6 Garantifristen enligt punkt 10.1 ovan ska inte gälla om Proplate befinns ha ett produktansvar enligt lagstiftningen i det land där skadan uppstår. Föreligger sådan risk har kunden rätt till ersättning för kostnader i samband med återkallelse av sådan produkt.

11 Pris, dröjsmål med betalningen

11.1 Angivna priser är exklusive moms. I angivna priser inkluderas frakt och nödvändigt emballage endast efter särskild överenskommelse.

11.2 Betalning ska ske mot faktura. Betalningstid ska räknas från dagen för mottagandet av fakturan eller, om fakturan avser viss (del)leverans som sker senare, från leveransdagen. Med betalningstid avses 30 dagar. Erlagd betalning innebär inte ett godkännande av leveransen.

11.3 Betalar kunden inte i rätt tid har Proplate rätt till dröjsmålsränta uppgående till 18 procent.

12 Försäkring

Proplate ska upprätthålla en allmän ansvarsförsäkring på villkor sedvanliga i branschen uppgående till minst 10 miljoner kronor. Den allmänna ansvarsförsäkringen ska täcka person- och sakskada och ska innefatta en produktansvarsförsäkring. Den allmänna ansvarsförsäkringen ska även täcka avbrotts- och förmögenhetsskada föranledd av sakskada.

13 Sekretess

13.1 Part förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller eller erhållit från den andra parten.

13.2 Med “Konfidentiell information“ avses i dessa allmänna villkor varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenteras eller inte – med undantag för upplysning, som part kan visa är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från partens sida mot innehållet i dessa allmänna villkor.

13.3 Parten förbinder sig att tillse att parts anställda inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid part att tillse att de anställda som kan antas komma i kontakt med konfidentiell information, är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som part själv enligt denna förbindelse.

14 Force majeure

14.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.

14.2 Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom.

14.3 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än 30 dagar.

15 Tillämplig rätt, skiljedom

15.1 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, ”SCC”.

15.2 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

15.3 Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt, dock med undantag av privaträttsliga lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp.

15.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.